Vanuit de participatie-gedachte biedt Stichting Novum NL ook maatschappelijke begeleiding. De stichting begeleidt op een cultuur-sensitieve en pragmatische manier mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben maar deze maar moeilijk kunnen vinden naar de juiste instanties. Dit terwijl er sprake is van een toenemende diversiteit die van invloed is op de behoefte aan cultuur-sensitieve zorgondersteuning. 

Stichting Novum NL brengt de hulp-vraag en het hulp-aanbod op een efficiënte en doelgerichte wijze bij elkaar om zo ook de meest kwetsbare doelgroepen mee te laten doen in de maatschappij en een ieder de kans te bieden op respectvolle wijze zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk te kunnen leven. De werkwijze kent tevens een preventieve werking omdat hulpvragen veel sneller in kaart kunnen worden gebracht en direct gekoppeld kunnen worden aan de juiste professionele kanalen.

Stichting Novum NL:

 • vervult een brugfunctie tussen patiënt en hulpverlener 
 • ondersteunt bij communicatieproblemen tussen cliënt en hulpverlener
 • verheldert de zorgvraag
 • geeft uitleg en ondersteunt bij vervolgacties zoals verwijzingen en aanvragen WMO/PGB
 • begeleidt en stimuleert processen gericht op gedragsverandering

Op deze manier ontstaat er meer tijd en aandacht voor de hulpbehoevende mens en wordt de hulp efficiënter afgestemd op de diverse doelgroepen die deze maar moeilijk kunnen bereiken. Vaak is de afstand tussen de reguliere zorg en bepaalde (allochtone) doelgroepen groot door de taalbarrière, cultuurverschillen en gebrek aan kennis van het Nederlandse zorgstelsel. Hierdoor is het in de praktijk moeilijk om de zorg efficiënt aan te laten sluiten op de hulpvraag. Ook voor veel professionals, gemeenten en zorginstellingen is dit vaak een lastig en kostbaar probleem.

Stichting Novum NL gelooft dat het ook anders kan. Onze kracht ligt voornamelijk in:

 • professionele begeleiders met gelijke culturele achtgronden
 • inzetbaarheid van eigen tolken en vrijwilligers
 • groot netwerk van organisaties en instellingen die een cultureel passend zorgaanbod kunnen bieden
 • grote kennis van de diverse culturele achtergronden, met name Eritrese en Arabische doelgroepen
 • ondersteuning bij financiële aangelegenheden zoals budgetbeheer, PGB en zorgverzekering
 • samenwerking met Stichting Lemat (www.stichtinglemat.com)

Wij zijn gespecialiseerd in cultuur-sensitieve hulp en begeleiding naar de juiste zorg-kanalen voor met name Eritrese en Arabische doelgroepen met psychische, sociaal-maatschappelijke of lichamelijke hulpvragen waarbij geloof in eigen kunnen voorop staat. Het werkgebied van Stichting Novum NL is voornamelijk Rotterdam, Schiedam, Den Haag en omstreken.

De doelstellingen zijn:

 • het bevorderen van zelfzorg bij patiënten en verminderen van de (werk)druk in het sociale domein
 • het verhogen van het kennisniveau met betrekking tot gezondheid, ziekte en het Nederlandse zorgsysteem
 • het bevorderen van een doelmatig gebruik van de gezondheidszorg en verlagen van de medische consumptie
 • het verbeteren van de relatie tussen allochtone cliënten en de Nederlandse hulpverleners

Bovendien kunnen inzichten uit deze projecten ook implicaties hebben voor steun aan minder draagkrachtige autochtone Nederlanders met een lagere opleiding. Zij hebben qua zorggedrag veel met allochtone doelgroepen gemeen. Ook zij raken vaak de weg kwijt in de lappendeken van voorzieningen in Nederland en hebben moeite om de juiste hulp te vinden.

Voor een betere toekomst voor ons allen!